Acceptatie- en leveringsvoorwaarden

 1. Bij de aanvaarding van een opdracht verplicht Werknavigator zich de opdracht volledig en met zorg volgens de afgesproken voorwaarden uit te voeren.
 2. De opdrachtgever verplicht zich de nodige voorwaarden te scheppen om tot een goede uitvoering van de opdracht te komen.
 3. Om zich te houden aan de verplichtingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zal Werknavigator elke deelnemer aan een begeleiding of training vooraf een privacyverklaring laten tekenen.
 4. Indien een medewerker van de opdrachtgever een begeleiding of een training voortijdig beÃĢindigt, zal Werknavigator een billijk deel van de prijs aan de opdrachtgever terugbetalen.
 5. Indien een medewerker van de opdrachtgever niet verschijnt aan het begin van een begeleiding of van een training zal Werknavigator alleen een redelijk deel van de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.
 6. Indien een opdrachtgever randvoorwaarden wenst mee te geven aan een begeleiding of training zal vooraf overeenstemming over deze voorwaarden met Werknavigator bereikt moeten zijn.
 7. De persoon, die begeleid of getraind wordt door Werknavigator, bepaalt de inhoud van het proces en daarmee de inhoud van het resultaat. Ook voor de opdrachtgever staat de inhoud van het resultaat nooit van te voren vast.
 8. Werknavigator is aansprakelijk voor het volledig doorlopen van het proces van een begeleiding of training, tenzij er sprake is van omstandigheden die dat beletten buiten de macht van Werknavigator.
 9. Werknavigator is nooit aansprakelijk voor de inhoud van het resultaat van een begeleiding of training, omdat deze geheel afhankelijk is en binnen de verantwoording ligt van een begeleide of getrainde persoon.
 10. Uit voorgaand punt blijkt dat Werknavigator ook nooit aansprakelijk kan zijn voor de gevolgen van het resultaat van een begeleiding of training, zowel voor de organisatie van de opdrachtgever als voor de persoonlijke situatie van een begeleide of getrainde persoon.
 11. Indien de opdrachtgever van mening is dat er schade is geleden, die op Werknavigator verhaald kan worden, is de aansprakelijkheid van Werknavigator hiervoor nooit groter dan het bedrag van de betreffende opdracht.
 12. Bij vermeende schade zullen opdrachtgever en Werknavigator altijd eerst in onderling overleg gaan om een voor beide bevredigende regeling te treffen.
 13. Als een voor beide bevredigende regeling niet bereikt wordt zal een voor beide partijen aanvaardbare mediator worden ingeschakeld, die een beslissende uitspraak kan doen.
 14. In het uiterste geval geldt bij een geschil tussen opdrachtgever en Werknavigator het Nederlandse recht.

Zij gingen je voor

Jessica

Dennis

Ninco

Onze Opdrachtgevers

Werknavigator opdrachtgevers
footer devider